top of page
Cafespelen CARION Jeux de Cafe
Cafespelen Carion Jeux de Cafe

UW LICENTIE

Formaliteiten tot het bekomen van een C-Licentie van de Kansspelcommissie

Om bingotoestellen te kunnen uitbaten, heeft de uitbater van een café een vergunning C nodig. Een vergunninghouder mag maximaal twee bingo’s plaatsen. Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een bingotoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft uiteindelijk wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op de bingo spelen.

Uw Licentie-aanvraag formulier kan u gratis downloaden op de site van de Kansspelcommissie. Dit formulier dient volledig ingevuld en ondertekend te worden door de aanvrager van de C-Licentie. Natuurlijke personen ondertekenen zelf. Bij rechtspersonen ondertekenen alle zaakvoerders. Dit document verstuurt u, samen met de andere documenten die we  hier opsommen, aangetekend  naar de Kansspelcommissie.

Uitreksel strafregister

De aanvrager(s) van de C-Licentie moet(en) bij de politie van zijn gemeente een origineel uittreksel van het strafregister (MODEL1) aanvragen. Indien er veroordelingen zijn, worden enkel de correctionele veroordelingen jonger dan 3 jaar in aanmerking genomen om een vergunning te weigeren. Indien het gaat om veroordelingen naar aanleiding van inbreuken op de Kansspelwet, kan de veroordeelde levenslang geen vergunning meer krijgen.

Vanaf 1 januari 2011 dient een attest van de FOD Financiën bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste Belastingsschulden is voldaan. Deze attesten worden uitgereikt door de Ontvangers van de Belastingen van het ambts-gebied van de plaats waar de aanvrager van de vergunning zijn woonplaats of maatschappelijke zetel heeft.

Vanaf 1 januari 2011 dient ook een attest van de FOD Financiën bijgevoegd te worden waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste BTW schulden is voldaan. Deze attesten worden uitgereikt door de Ontvangers van de BTW van het ambtsgebied van de plaats waar de aanvrager van de vergunning zijn woonplaats of zijn maatschappelijke zetel heeft.

U heeft het origineel advies van de burgemeester nodig waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden voor de uitbating van de kansspelinrichting is voldaan of het bewijs dat dit advies aangetekend werd aangevraagd. Dit advies moet origineel zijn, getekend door de burgemeester of een gewettigd gevolmachtigde en moet zijn afgestempeld door de gemeente (zie nota betreffende het advies van de burgemeester links). Indien de gemeenten niet binnen de maand antwoorden op uw per aangetekende post verzonden  aanvraag, beschouwd de Kanspelcommissie dit als een stilzwijgende goedkeuring en zal de aanvraag laten doorgaan. Veel gemeenten nemen daar geen genoegen mee en eisen een doorgedreven onderzoek vooraleer zij een attest wensen af te leveren. De lijst van gemeenten waar het advies verplicht blijft, vindt U op hier.

Een uitreksel van de Kruispuntbank (KBO) met de correcte ondernemings-gegevens, de vermelding van de respectievelijke drankgelegenheid bij de vestigingseenheden en de correcte NACEBEL codes (563, 5630, 56301). Bij rechtspersonen is ook een kopij van de statuten en alle tussentijdse wijzigingen van de vennootschap noodzakelijk.

Please reload

UW LICENTIE
OVER ONS

OVER ONS

ONS TEAM

C-Games beschikt over een uitgebreid team van gespecialiseerde technici dat instaat voor de levering, plaatsing, onderhoud, updating en herstelling van zijn toestellen.

 

Dankzij onze combinatie van nieuwe, volledig uitgeruste servicevoertuigen en een doorgedreven mobiele communicatie, zien wij er 7 dagen op 7, van 9 tot  21 uur op toe dat toestellen bij een eventueel defect, zo snel mogelijk terug operationeel zijn om de rentabiliteit te garanderen.

 

Onze technici onderschrijven de deontologische code van de Kansspelcommissie en zien er continu op toe dat wettelijke bepalingen en vigerende protocollen gerespecteerd worden.

ONZE WERKWIJZE

Neemt u een horecazaak over of start u een compleet nieuwe horecazaak, neemt dan vrijblijvend contact op met ons en wij stellen u onze jarenlange expertise ter beschikking om zonder kleerscheuren aan uw levenswerk te beginnen aan de beste condities. Wij staan u bij met raad en daad.

 

Bent u nog op zoek naar een nieuwe horecazaak, dan kunnen wij u beslist ook verder helpen met één van de talloze horecazaken die wij zelf in portefeuille hebben. Financiële begeleiding voor huurwaarborg, eerste levering, handelsfonds, enz. is mogelijk.

ONZE PARTNERS

C-Games NV is een volledig onafhankelijke leverancier van café- en kansspelen en daardoor niet gebonden aan één specifieke fabrikant en/of product.

 

We werken zowel met Belgische als met buitenlandse fabrikanten, waaruit we de beste producten selecteren en onder onze exclusiviteit verdelen.

Daardoor kan u zich nog beter onderscheiden van andere horecazaken in uw buurt, zodat U een sterkere klantenbinding bekomt en uw cliënteel nog een extra reden heeft om naar uw zaak terug te keren !

VOORWAARDEN
CONTACT

VOORWAARDEN

Voorwaarden van de samenwerkingsovereenkomst met tussenpersoonstelling

met het oog op de uitbating van amusementspelen en/of kansspelen.

Tussen de partijen  :

- Partij enerzijds

  C-Games N.V., met zetel te 9500 Geraardsbergen – Reepstraat 15, met ondernemingsnummer                               BE0473.671.685, hiernagenoemd : “Eerstgenoemde”

- Partij anderzijds

  De geadresseerde - rechtspersoon en/of natuurlijke persoon - van de factuur, die de drankgelegenheid uitbaat   waarop de factuur betrekking heeft, hiernagenoemd : “Tweedegenoemde”

In overweging nemende :

 Dat tweedegenoemde een handelsfonds uitbaat op het adres zoals vermeld op de factuur. Dat het in de bedoeling ligt dat eerstgenoemde automatische ontspanningstoestellen en/of kansspelen (bepaald door de wet op de Kansspelen en bijhorende KB's), waarbij de opsomming in de bijzondere voorwaarden exemplatief is en niet limitatief, ter beschikking stelt, volgens de modaliteiten vervat in de bijzondere en algemene voorwaarden in deze overeenkomst. Dat tweedegenoemde verklaart met betrekking tot zijn handelszaak inzake de uitbating van automatische ontspanningstoestellen en/of kansspelen geen enkele exclusieve verplichting te hebben tegenover een andere leverancier, zo voor zichzelf als voor eventuele onderverhuurders of overnemers van deze overeenkomst, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks. Dat partijen om commerciële redenen een al dan niet schriftelijke overeenkomst hebben gesloten op volgende basis : Tweedegenoemde verbindt er zich toe om in hoedanigheid van commissionair de commerciële relaties van eerstgenoemde te verzekeren, meer bepaald tot beloop van het aandeel van eerstgenoemde in het resultaat van de uitbating van voornoemde automatische ontspanningstoestellen en/of kansspelen. Tussen partijen ontstaat zodoende een rechtsbetrekking welke rechtsgevolgen heeft als bedoeld in art.20 paragraaf 1 (juncto art.13 paragraaf 3) WBTW.

 Wordt overeengekomen wat volgt :

A. ALGEMENE VOORWAARDEN;

 Art. 1: Tussen partijen is uitdrukkelijk overeengekomen dat de opgestelde apparaten eigendom zijn en blijven van eerstgenoemde. Tweedegenoemde verbindt er zich dan ook toe alle derden en eventuele schuldeisers hiervan te verwittigen, zoals eigenaars, brouwerijen, belastingen zodat vermelde apparaten niet vatbaar zijn voor enig beslag uit welke hoofde ook. In elk geval verbindt tweedegenoemde er zich toe bij inbeslagneming van vermelde apparaten eerstgenoemde hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Tweedegenoemde verbindt er zich eveneens toe de toestellen op hun plaats te laten, ten allen tijde aangesloten op het elektriciteitsnet en klaar voor gebruik tijdens de normale openingsuren van de herberg, zorg te dragen voor de toestellen als een “goede huisvader”, bij een defect eerstgenoemde onmiddellijk te verwittigen, alle geplaatste toestellen te laten verzekeren tegen brand, waterschade, enz. Tweedegenoemde is verantwoordelijk voor het verlies en alle beschadigingen aan de toestellen, zelfs als deze veroorzaakt werd door overmacht, toeval of derden. Tweedegenoemde verbindt er zich eveneens toe in zijn uitbating geen andere gelijkaardige of aanverwante toestellen, dan deze voortkomend van eerstgenoemde, te plaatsen of te laten plaatsen. Ingeval tweedegenoemde zijn handelsactiviteit zou stopzetten, zowel tijdelijk als definitief, verbindt hij er zich toe, tijdens de duur van het huidig contract, huidige samenwerkingsovereenkomst opnieuw na te leven bij het opstarten van een handelsinstelling van dezelfde aard en dit voor de nog lopende termijn en aan dezelfde voorwaarden.

 Art. 2 : Gezien de amusementsspelen en/of kansspelen (bepaald in de bijzondere voorwaarden) onder de uitsluitende hoede en bewaking van tweedegenoemde zijn geplaatst, dient deze er over te waken dat de uitbating geschiedt met inachtname van de bepalingen van de wet op de kansspelen van 7 mei 1999 en eventuele wijzigingen en aanvullingen alsmede van eventuele toekomstige vervangende of aanvullende wetgeving met betrekking tot het voorwerp van huidige overeenkomst. Het toezicht op Art.54§1 (de deelname aan kansspelen in kansspelinrichtingen klasse III is verboden voor minderjarigen) behoort tot de uitsluitende verantwoordelijkheid van tweedegenoemde. Tweedegenoemde zal het nodige doen om zich in regel te stellen indien de wetsvoorschriften en reglementeringen dit vereisen en die vergunningen en/of toelatingen voor te leggen welke noodzakelijk zijn voor de exploitatie. Dit geldt eveneens voor alle toekomstige toelatingen en/of vergunningen welke tijdens de duur van deze overeenkomst zouden vereist zijn.

 Art. 3 : Bij ontstentenis van een geldige opzeg per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot, op straffe van nietigheid te versturen tussen de zesde en de derde maand voor de vervaldag, wordt onderhavige overeenkomst automatisch stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van dezelfde duur voorzien in de bijzondere voorwaarden. Indien tweedegenoemde deze overeenkomst tijdelijk niet kan naleven wegens gebrek aan de vereiste vergunning(en), wordt de in de bijzondere voorwaarden bepaalde duurtijd van deze overeenkomst van rechtswege en stilzwijgend verlengd met de periode gedurende dewelke tweedegenoemde niet over de vereiste vergunning(en) beschikte. Tweedegenoemde verbindt er zich onherroepelijk toe eerstgenoemde onmiddellijk schriftelijk in kennis te brengen van elke wijziging aangaande zijn vereiste vergunning(en), en dit op straffe van verbreking van de huidige overeenkomst voor zover eerstgenoemde zich daarop wenst te beroepen.

 Art. 4 : Ingeval van contractuele tekortkoming in hoofde van tweedegenoemde zal door eerstgenoemde een aangetekend schrijven verstuurd worden met het uitdrukkelijk verzoek de toestand te regulariseren en/of een eind te stellen aan het gekritiseerd gedrag en dit binnen de 48 uur. Indien aan dit verzoek geen gunstig gevolg wordt verleend binnen de gestelde termijn zal de overeenkomst beëindigd worden ten nadele van de tweedegenoemde zonder verdere formaliteiten. In afwijking van voorgaande bepalingen is eerstgenoemde enerzijds nochtans gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen zonder enige schadevergoeding, noch vooropzeg en zonder enige formaliteit te moeten vervullen ingeval van :

1. liquidatie van het handelsfonds van tweedegenoemde;

2. aanvraag tot concordaat of faling door tweedegenoemde;

3. opzettelijke beschadiging of vernieling van een toestel, zowel door derden als door tweedegenoemde

4. het verhinderen van nazicht van toestellen en/of opmaken van een afrekening;

5. een mindere opbrengst dan het aangegeven minimum vermeld in de bijzondere voorwaarden en dit gedurende twee opeenvolgende maanden;

6. en in het algemeen belang bij niet-naleving van één der voorwaarden van onderhavige overeenkomst.

Bij niet naleving van de contractuele bepaling door tweedegenoemde (zoals bepaald in de punten 3; 4 en 6) en die aanleiding geeft tot de verbreking van de overeenkomst zal deze partij aan eerstgenoemde een schadevergoeding betalen welke forfaitair wordt vastgesteld op 50 % van de gemiddelde maandelijkse ontvangsten over de laatste zes maanden, vermenigvuldigd met het aantal te lopen maanden tot de vervaldag van de overeenkomst. Ingeval tweedegenoemde na ondertekening van de overeenkomst zou weigeren dat er automatische amusementstoestellen en/of kansspelen worden geplaatst door eerstgenoemde zal de schadevergoeding forfaitair bepaald worden op 10.000,00 Euro per apparaat. Tweedegenoemde verzaakt uitdrukkelijk aan de toepassing van artikel 1231 van het Burgerlijk Wetboek. Ingeval tweedegenoemde ten gepaste tijde de vereiste noodzakelijke vergunning(en) niet zou bekomen, of deze in de loop van de huidige overeenkomst door de bevoegde instanties zou ingetrokken worden, verbindt tweedegenoemde er zich toe zijn exploitatie over te laten met inbegrip van de hierbij aangegane verbintenissen.

 Art. 5 : Overdracht van de rechten van tweedegenoemde. Wanneer tweedegenoemde de intentie zou hebben zijn handelsfonds over te dragen of in te brengen in een vennootschap of andere rechtspersoon, het in huur of in beheer te geven of, meer algemeen, het niet langer persoonlijk uit te baten, dan verbindt tweedegenoemde zich er toe het ontwerp van de betreffende akte van voornoemde bezwarende handelingen, mede te delen aan eerstegenoemde op hetzelfde tijdstip dat hij dit meedeelt aan o.a. de verhuurder en, meer in het algemeen, hem schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn intenties. Deze informatie heeft namelijk betrekking op de financiële voorwaarden van de uitbating. Tweedegenoemde geeft hierbij, gedurende de volledige loopduur van het contract, een voorkeursrecht aan eerstgenoemde, om naargelang de intenties van tweedegenoemde, en aan dezelfde voorwaarden, dit handelsfonds over te nemen, te huren of te beheren. Eerstgenoemde is gerechtigd dit recht over te dragen aan een fysieke of rechtspersoon die door hem wordt aangeduid. Eerstgenoemde, aan wie bij aangetekend schrijven kennis zal gegeven worden van het ontwerp van de akte van overdracht, van verhuring of van beheer, zal vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven over een periode van 30 dagen beschikken om zijn voorkeursrecht te laten gelden. In alle geval verbindt tweedegenoemde zich ertoe om een andere eventuele medecontractant te informeren over het voorkeurrecht van eerstgenoemde en om in zijn ontwerp van akte van overdracht, van verhuring of van beheer, de verplichting op te nemen voor genoemde medecontractant om de uitoefening van huidige overeenkomst voort te zetten. Ingeval het voorkeurrecht niet wordt uitgeoefend mag tweedegenoemde, na schriftelijk akkoord van eerstgenoemde, het contract overdragen aan zijn overnemer mits deze uitdrukkelijk aanvaardt dit bij aangetekend schrijven gericht aan eerstgenoemde. Tweedegenoemde blijft solidair gehouden met zijn opvolger voor alle verplichtingen van het contract behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk ontslag door eerstgenoemde.

 Art. 6 : Beide partijen verbinden er zich uitdrukkelijk toe de verbintenissen vervat in onderhavige overeenkomst op te leggen aan diegenen die hun handelszaak zouden overnemen.

 Art. 7 : Tweedegenoemde doet het nodige voor het dagelijks lichten van de apparaten en is in het bezit van de sleutels welke hij bij het beëindigen van de overeenkomst zal overhandigen aan eerstgenoemde. Tweedegenoemde verbindt er zich toe het aandeel in het resultaat toekomende aan de eerstgenoemde contant te betalen bij afrekening. Bij gebrek aan contante betaling zijn van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, door tweedegenoemde enerzijds nalatigheidsintresten verschuldigd van af de datum van afrekening tot datum gehele betaling aan een rentevoet van 12% per jaar en anderzijds van een verhoging verschuldigd van 10% op het verschuldigd bedrag in hoofdsom.

 Art. 8 : Uit hoofde van eerstgenoemde is de huidige overeenkomst door haar in haar geheel overlaatbaar aan gelijk wie en op gelijk welk ogenblik. Vanaf het ogenblik dat de overlating tot stand is gekomen, is tweedegenoemde ten overstaan van de opvolger van eerstgenoemde gehouden tot het volledig nakomen zijner verplichtingen van deze overeenkomst na kennisgeving van de overdracht. De verbintenissen genomen door eerstgenoemde zullen geëerbiedigd worden door de opvolger.

 Art. 9 : Indien wettelijke of andere bindende bepalingen van overheidswege partijen zouden verhinderen de exploitatie verder te zetten van de spelen die voorwerp uitmaken van deze overeenkomst, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat dit geen reden kan zijn tot het beëindigen van huidige overeenkomst. Tweedegenoemde verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de huidige overeenkomst verder te zetten nadat deze door eerstgenoemde werd aangepast aan de nieuwe wettelijke of andere bepalingen van overheidswege, en waarbij de in de bijzondere voorwaarden bepaalde duurtijd van deze overeenkomst van rechtswege en stilzwijgend verlengd wordt met de periode gedurende dewelke de exploitatie niet kon uitgevoerd worden. De gewijzigde bepalingen van huidige overeenkomst worden door eerstgenoemde schriftelijk ter kennis gesteld aan tweedegenoemde die binnen de acht dagen de mogelijkheid heeft om eventuele schriftelijke opmerkingen over te maken aan eerstgenoemde. Bij gebrek aan opmerkingen binnen deze termijn wordt tweedegenoemde geacht akkoord te zijn met de kennisgeving door eerstgenoemde van de nieuwe bepalingen en dewelke geacht wordt integraal deel uit te maken van de huidige overeenkomst, alsmede elke andere overeenkomst waaromtrent partijen tot een akkoord gekomen zijn.

 Art. 10 : Het niet naleven van huidige overeenkomst staat gelijk met contractbreuk en kan aanleiding geven tot schadevergoeding. In hoofde van tweedegenoemde zijn de sancties van artikel 4 van toepassing.

 Art. 11 : Volgens artikel 5 van de Wet op de kansspelen, kansspelinrichtingen en bescherming van de spelers van 7 mei 1999, kan de nietigheid van huidige overeenkomst niet worden opgeworpen alleen op grond van het feit dat kansspelen of kansspelinrichtingen ongeoorloofd zouden zijn. De eventuele nietigheid van een beding van huidige overeenkomst laat de bindende kracht van de andere bepalingen onverlet.

 Art. 12 : Huidige overeenkomst en alle betrekkingen tussen partijen worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval dwingende bepalingen van een nander land zouden van toepassing zijn, dan blijft het Belgisch recht van toepassing voor zover dit niet strijdig is met de dwingende bepalingen van dit ander land. Voor beslechting van eventuele geschillen tussen partijen, zijn enkel de rechtbanken bevoegd van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van eerstgenoemde en dit naar keuze van eerstgenoemde.

 

B. BIJZONDERE VOORWAARDEN

 Artikel 1 : Opdracht

Met het oog op de uitbating van amusementspelen en/of kansspelen geeft eerstgenoemde aan tweedegenoemde hiernavolgende opdracht. Tweedegenoemde zal in zijn hoedanigheid van commissionair van eerstgenoemde instaan voor de exploitatie van de voormelde automatische ontspanningstoestellen en/of kansspelen alsook de commercialisatie van deze dienstverlening en erkent de algemene voorwaarden hierboven vermeld. Deze overeenkomst wordt – al dan niet schriftelijk - afgesloten voor een minimum duur van vijf jaar. Indien tweedegenoemde reeds over de vereiste kansspelvergunning(en) beschikt gaat deze periode in vanaf de ondertekening van een schriftelijke overeenkomst of bij een mondelinge overeenkomst vanaf de eerste factuur die betrekking heeft op de uitbating van kansspelen en/of amusementsspelen, zo niet gaat deze periode pas in vanaf de datum waarop tweedegenoemde de vereiste kansspelvergunning(en) verkrijgt, doch met dien verstande dat tweedegenoemde in afwachting van deze kansspelvergunning(en) zich niet meer aan derden kan binden voor hetzelfde voorwerp als huidige overeenkomst. Deze opdracht als commissionair, in eigen naam optredend, slaat enkel op het aandeel van eerstgenoemde in het exploitatieresultaat. Tweedegenoemde zal de opdracht uitoefenen in overeenstemming met de algemene voorwaarden.

 Artikel 2 : De resultaten van apparaten, volgens type apparaat, worden bij mondelinge overeenkomsten als volgt verdeeld. Meest gangbaar is :

- Kansspelen : 30% voor tweedegenoemde en 70% voor eerstgenoemde.

- Amusementspelen : 30% voor tweedegenoemde en 70% voor eerstgenoemde.

De jaarlijkse taks is ten laste van beide partijen à rato van hogervermeld percentage en zal door eerstgenoemde aan de fiscus worden voorgeschoten. De taks ten laste van tweedegenoemde zal in termijnen worden terugbetaald aan eerstgenoemde in verhouding tot het aantal maanden dewelke de automaten geplaatst zijn. De partijen komen overeen dat de vereiste maandelijkse minimum netto opbrengsten per apparaat moeten bedragen : voor een kansspelapparaat : 750,00Euro en voor elk ander apparaat : 500,00Euro. De kosten van herstelling en depannage, dewelke voorvloeien uit het normaal gebruik van de toestellen, zijn ten laste van eerstgenoemde.

CONTACT

C-Games NV

Reepstraat 15 

9500 Geraardsbergen

Belgie - Europe

info@c-games.be


Tel: +32 475 524 524 

Bericht ontvangen!

bottom of page